Algemene Voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden van Hond op School B.V. maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de cursist. Een cursist is een hondeneigenaar, die Hond op School wenst in te schakelen betreffende de opvoeding, training en/of ongewenst gedrag van zijn/haar hond en daartoe opdracht geeft. De cursist is hij die de overeenkomst aangaat met de eigenaar/eigenaren van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van de inschrijving voor het tussen eigenaar/eigenaren en cursist overeengekomen aantal lessen. Op al onze cursussen, workshops, diensten en activiteiten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

1.1 Het inschrijven voor een cursus of workshop gebeurt digitaal via onze website www.hondopschool.nl. Door het (inschrijf)formulier online in te vullen en te versturen heeft u kennis genomen van en bent u akkoord gegaan met de algemene voorwaarden van Hond op School. U gaat de verplichting aan tot betaling van het volledige factuurbedrag.
1.2 Alleen correct ingevulde (inschrijf)formulieren kunnen in behandeling worden genomen. U dient een geldig e-mailadres en telefoonnummer in te vullen op het (inschrijf)formulier. Bij twijfel over de juistheid van de door de cursist verstrekte gegevens, heeft Hond op School het recht de inschrijving niet in behandeling te nemen.
1.3 Hond op School B.V. is te bereiken via: Dennis Hardenbol & Danielle Post; Veilingweg 3, 3034 KB Rotterdam, Nederland; Email: info@hondopschool.nl; Website: www.hondopschool.nl; Kamer van Koophandel: 63713624; BTWnr:(NL)855367143B01; IBAN: NL50RABO0118859463.
1.4 Hond op School heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig ten alle tijden te wijzigen.
1.6 Alle toegestuurde foto’s worden eigendom van Hond op School. Hond op School heeft het recht deze foto’s te gebruiken voor reclame en of andere doeleinden.
1.7 Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen (zoals beelden, logo, teksten, op schrift gestelde oefeningen en artikelen) liggen bij Hond op School. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hond op School, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
1.8 Toezeggingen door de gedragstherapeut en/of instructeur van Hond op School zijn slechts bindend indien Hond op School deze achteraf schriftelijk heeft bekrachtigd.

2.1 Na schriftelijke/digitale bevestiging van deelname door Hond op School is het annuleren van een cursus, workshop of activiteit mogelijk tot 7 dagen voor aanvang van de cursus, workshop of activiteit. Annuleren van een dienst (zoals privéles, privéles aan huis en gedragstherapie) dient uiterlijk 48 uur voor aanvang van de dienst te gebeuren.
2.2 Bij niet tijdig afmelden of zonder afmelding wegblijven is de cursist het volledige bedrag van de cursus, dienst, workshop of activiteit verschuldigd.
2.3 In geval van bijzondere omstandigheden kan Hond op School afwijken van deze regelingen, één en ander ter beoordeling van Hond op School.
2.4 Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door Hond op School, wordt het resterende cursusgeld (na aftrek van de kosten voor administratie en het cursusmateriaal) aan de cursist gerestitueerd.
2.5 Indien door ziekte of overmacht van de instructeur lessen uitvallen, zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de instructeur ingehaald kunnen worden.
2.6 Hond op school heeft het recht een cursus, dienst, workshop of activiteit te annuleren bij te weinig inschrijvingen. De ingeschreven cursisten zullen ingepland worden zodra het minimum aantal inschrijvingen is gehaald.
2.7 Bij verhindering dient de cursist de instructeur zo vroeg mogelijk maar uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les op de hoogte te stellen.
2.8 Wanneer een cursist twee lessen of meer afwezig is, vervalt zijn/haar inschrijving. Er vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.
2.9 De cursist dient er zelf voor te zorgen dat Hond op School in het bezit is van de meest recente contactgegevens in verband met het doorgeven van informatie en wijzigingen door Hond op School.

3.1 U kunt op 4 manieren betalen:
1) Ideal-betaling direct na inschrijving.
2) Via overschrijving of internetbankieren op het rekeningnummer van Hond op School onder vermelding van naam en het factuurnummer. Het gehele bedrag dient binnen 7 dagen op onze rekening bijgeschreven te zijn.
3) Door met uw pinpas te betalen voor of bij aanvang van de cursus, dienst, workshop of activiteit.
4) Door contant te betalen voor of bij aanvang van de cursus, dienst, workshop of activiteit.
3.2 Het gehele bedrag dient bij inschrijving en in ieder geval uiterlijk voor aanvang van de cursus, workshop, dienst of activiteit voldaan te worden.
3.3 Indien u niet (tijdig) betaalt, behoudt Hond op School zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden en geen verdere overeenkomsten aan te gaan met u. Daarnaast zal Hond op School eventuele onkosten en/ of schade voortvloeiend uit het niet nakomen van de overeenkomst door u bij u verhalen. Bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de les.
3.4 Restitutie van het cursusgeld bij tussentijdse beëindiging van de cursus is niet mogelijk.

4.1 De prijzen zijn inclusief BTW.
4.2 De tarieven worden op de website www.hondopschool.nl vermeld.
4.3 De vermelde prijs op de factuur is bindend. De prijzen zoals vermeld op de website zijn hieraan ondergeschikt.
4.4 Hond op School is ook na totstandkoming van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in BTW tarieven aan u door te berekenen.

5.1 De te trainen honden dienen te zijn meeverzekerd in de WA-verzekering van de cursist. Hond op School heeft het recht om hiervan voorafgaand aan de training een schriftelijke bevestiging te vragen.
5.2 De trainingen geschieden op eigen risico van de cursist. Hond op School accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies, schade en/of diefstal opgelopen op het terrein van de hondenschool of tijdens cursussen, workshops, diensten en activiteiten buiten de hondenschool.
5.3 De hondenschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.
5.4 Alle aansprakelijkheid is te allen tijden beperkt tot vergoeding van de door de dierenarts in rekening gebrachte kosten met een maximum van ten hoogste eenmaal het cursusgeld.
5.5 Bij onherstelbare of letsel of schade of het overlijden van het dier is de hondenschool ten hoogste aansprakelijk voor de aantoonbare aanschafwaarde, met een maximum van € 500,00, van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.
5.6 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.
5.7 Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen aan de Hond op School. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van Hond op School. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Hond op School. De bezitter/eigenaar van de hond blijft te allen tijde volledig en uitsluitend -ook tijdens de cursussen, workshops, diensten en activiteiten- aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
5.7 De gedragsbegeleider (de gedragsdeskundige, gespecialiseerd in advisering en begeleiding betreffende ongewenst gedrag van honden) is niet aansprakelijk voor ziekten en of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke de hond mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de gedragsbegeleiding, tenzij er sprake is van grove nalatigheid in welk geval de schadevergoeding beperkt is waarvoor de gedragsbegeleider terzake verzekerd is.
5.8 Hond op School kan geen aansprakelijkheid accepteren voor het uitblijven van de door de cursist gewenste resultaten. Hond op School biedt geen resultaatgarantie, wel een inspanningsverplichting en een garantie van de kwaliteit van het aanbod.
5.9 Hond op School is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens en na coaching. De eigenaar wordt geacht te allen tijde houder te zijn van zijn/haar hond en blijft steeds instaan voor diens gedragingen.

6.1 Op het terrein van Hond op School dienen de honden altijd -behoudens uitdrukkelijk verzoek van de instructeur- aangelijnd te zijn.
6.2 De te trainen honden dienen er schoon en verzorgd uit te zien.
6.3 Alle honden dienen op het juiste tijdstip de juiste inentingen te ontvangen, dit in overleg met de dierenarts.
6.4 Indien de hond loops is of lichamelijk niet in orde, dient de cursist overleg te hebben met de instructeur voordat hij/zij op de les verschijnt.
6.5 Indien er geen overeenstemming bestaat tussen de instructeur en de cursist, dient voor rekening van de cursist overleg gepleegd te worden met een dierenarts.

Met het akkoord gaan van de algemene voorwaarden van Hond op School, gaat de cursist mede akkoord met de huisregels van Hond op School en het naleven hiervan.

8.1 Op alle rechtsbetrekkingen (rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing (Burgerlijk Wetboek: overeenkomst op afstand), ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
8.2 Wij streven er naar eventuele geschillen zo veel mogelijk in onderling overleg op te lossen. Mocht dit echter naar onze mening geen recht van slagen hebben, dan zullen wij dit staken.
8.3 Nederlands recht is op deze overeenkomst van toepassing en de rechtbank van Rotterdam is bevoegd.

Hond op School vindt het belangrijk dat de door u verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Hond op School hecht veel waarde aan kwaliteit. Daarom werkt Hond op School samen met andere kwaliteitsaanbieders en derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van uw bestelling. Hond op School houdt cursisten op de hoogte van kwaliteitsproducten. Wij maken daarom gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden zoals voor informatie over producten uit ons aanbod en productinformatie van onze exclusieve partners. Door u in te schrijven voor één van onze cursussen, workshops, diensten en activiteiten geeft u automatisch toestemming om uw gegevens voor dit doel te gebruiken. Uw gegevens worden ook intern gebruikt om u op de hoogte te stellen van bijvoorbeeld wijzigingen in het cursusaanbod, nieuwe cursussen en andere relevante informatie over Hond op School. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen aan Hond op School en zullen wij hier rekening mee houden.